HARISNYAARUHAZ.COM

Minőségi harisnyák és zoknik kedvező áron

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

2021. szeptember 08. - 16:43:22 - admin

Tisztelt Vásárlónk!

ÁSZF letöltése

1.   Bevezető

Örömmel üdvözöljük a www.harisnyaaruhaz.com weboldalon. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.harisnyaaruhaz.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) az üzemeltető Faragó Zoltán egyéni vállalkozó (székhely:  1098 Budapest, Toronyház utca 13. 2. lh. I. em. 4.; adószám: 60647726-1-43; a továbbiakban: Eladó, illetve Szolgáltató) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő, illetve Felhasználó vagy Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a webáruházunknak (a továbbiakban: Webáruház), kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Ez azért különösen fontos, mert a Harisnyaaruhaz.com webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a
www.harisnyaaruhaz.com oldalon leadott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi és szállítási szerződés jön létre. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, ezért a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető és magatartási kódexre sem utal. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
Ha Webáruházunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére.

2.   Az ÁSZF célja

Jelen Általános Szerződési Feltételeket vállalkozásunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a Webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt.
 

3.   Fogalom

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
 

4.   Üzemeltető

Név: Faragó Zoltán E. V.
Székhely:
1098 Budapest, Toronyház utca 13. 2. lh. I. em. 4.
Levelezési cím: 1098 Budapest, Toronyház utca 13. 2. lh. I. em. 4.
E-mail cím: info@harisnyaaruhaz.com
Web: https://www.harisnyaaruhaz.com
Kapcsolattartó: Faragó Zoltán
E-mail cím: farago.zoltan@harisnyaaruhaz.com
Telefonszám: (+36) 30 955-6182
Adószám: 60647726-1-43
Bejegyző Hatóság neve: Sümeg Város Önkormányzat Okmányiroda
Nyilvántartási szám: 21901559
Tevékenységét engedélyező hatóság neve: Sümeg Város Önkormányzat Jegyzője
Ügyszám: 2372955
Statisztikai számjel: 60647726479123119
Fő tevékenysége: TEÁOR 479102, Internetes kereskedelem
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
 NAIH-113638/2017.
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlatulajdonos: Faragó Zoltán
Számlaszám: 10918001-00000050-17370018
IBAN számlaszám: HU91109180010000005017370018
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Google Ireland Limited
A tárhely-szolgáltató címe: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 - Ireland
A tárhely-szolgáltató kapcsolatfelvételi címe: 
https://cloud.google.com/contact/
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://cloud.google.com/
A tárhelyszolgáltató adószáma: IE 6388047V

 

5.   Alapvető rendelkezések

5.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

5.2. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

5.3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a Faragó Zoltán egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.harisnyaaruhaz.com webcímen található internetes áruházon keresztül kerül sor.

5.4. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

5.5. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra). A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.
 

6.   Felelősség

6.1. Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért. Eladó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.2. A Vevők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6.3. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (hivatkozásokat, link-eket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget.

6.4. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy az e-mail fiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.

6.5. Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vevőt terheli a felelősség.

6.6. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely a www.harisnyaaruhaz.com weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.

6.7. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.harisnyaaruhaz.com akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

6.8. A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „sütik” (cookie-k) engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem kívánja engedélyezni a „sütik” használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A „sütik” (cookie-k) tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A „süti” (cookie) egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A sütikben személyes adat nem kerül tárolásra.

6.9. Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladónak. Ha az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6.10. Eladó és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vevő törli a regisztrációját, vagy ha az Eladó törli a Vevő regisztrációját.
 

7.   Szerzői jogok

7.1. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Honlap teljes egésze a rajta található adatokkal, dokumentumokkal, információkkal, képekkel, ábrákkal, írásokkal és grafikákkal, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői jogvédelem alá esik, így védelem alatt áll. Kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni csak a szerző engedélyével lehet. Eladó (Szolgáltató) a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

7.2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

7.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.harisnyaaruhaz.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

7.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 

8.   ÁSZF elfogadása

A megrendelés leadásával a Vevő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
 

9.   Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vevő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
 

10.      A honlapon folytatott tevékenység

Női-férfi divatáru internetes kiskereskedelem
 

11.      Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Harisnyaaruhaz.com webáruházban női-férfi divatcikkeket, így harisnyákat, zoknikat, leggins-eket és kiegészítőket forgalmazunk. A termékek regisztráció nélkül megtekinthetők és többféle szempont szerinti listázás is a felhasználók rendelkezésére áll, a kiválasztott termékek azonban csak a weboldalon történő regisztráció után vásárolhatók meg. Webáruházunkban teljes katalógus vagy termékkategóriák szerint is böngészhet a megvásárolható termékek között. A felsorolt árucikkek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol az adott árucikkről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél több tájékoztatásra van szüksége, úgy kérjük, a megadott elérhetőségeken szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal. Eladó  a jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
 

12.      Megrendelés folyamata

12.1.   Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházunkon keresztül, online rendelhetők meg, futár által történő házhoz szállítással vagy Postán, Posta, MOL vagy Coop csomagponton, MPL vagy FOXPOST csomagautomatánál, valamint személyes átvételi ponton a megrendelő, illetve a meghatalmazottja általi átvétellel. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a webáruházunkon keresztül eljuttatja hozzánk. Megrendelése akkor lép életbe, ha ezt e-mail-ben visszaigazoljuk. A visszaigazoló e-mail-nek néhány percen belül meg kell érkeznie, amennyiben azonban 24 órán belül nem kerül erre sor, kérjük, jelezze ezt az Ügyfélszolgálatunkon. A megrendelés leadására minden nap 0-24 óra között van lehetőség. A megrendelés feldolgozására azonban csak munkanapokon (hétfőtől - péntekig) kerül sor és a kiszállítás is hétköznap történik. A fiókjába belépve nyomon követheti megrendelésének státuszát, úgy hogy a felső menüsor, „Saját adatok” menüpontjára kattint. A rendelés állapotváltozásáról e-mail-ben is tájékoztatjuk. Fenntartjuk a jogot, a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy egészben, amelynek okáról minden esetben tájékoztatjuk. (Pl. a gyártótól vagy forgalmazótól időközben már nem beszerezhető tétel.) Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A megrendelés visszautasítása esetén az előre kifizetett termék(ek) vételára visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Termékeinket csak itt a webáruházban értékesítjük, személyesen, bolthelyiségben történő megvásárlásukra nincs lehetőség. A feltüntetett árak fogyasztói árak és nem tartalmaznak ÁFÁ-t, mivel vállalkozásunk alanyi ÁFA mentes! A fogyasztói árak a szállítás díját nem tartalmazzák, ez külön kerül felszámításra, amennyiben nem díjmentes szállításról van szó. A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költségeket is, amelyekről Információk - Szállítási és fizetési módok menüpont alatt elérhető oldalon tájékozódhat. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része.

A webáruházunkban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, cikkszámát, a termékekről fotó(ka)t jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, teljes körűen tájékoztatjuk a Felhasználókat az akció időtartamáról.
 

12.2.  A regisztrációról

A HARISNYAARUHAZ.COM webáruházban a termékek böngészése mindenki számára biztosított, a vásárlás azonban kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. Az oldalon történő regisztráció önkéntes és ingyenes. Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét és a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, valamint nemét és telefonszámát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a vevő egyedi azonosítóját és jelszavát gondatlanul kezeli és így ezek a bejelentkezési adatok arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. Személyes adatait megőrizzük, és harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szállító cégnek a kiszállítás lebonyolításához feltétlenül szükséges adatokat, illetve hatósági felkérés alapján. Ez esetben az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges, hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel. A HARISNYAARUHAZ.COM webáruház fenntartja magának a jogot, hogy bármikor figyelmeztetés nélkül a jogszerűtlen regisztrációkat törölje, vagy inaktiválja a fiókot.
 

12.3.  A regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@harinyaaruhaz.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 

12.4.  A regisztráció menete

Regisztrációt kezdeményezni a https://www.harisnyaaruhaz.com/ címoldalról (nyitóoldalról) lehet, a legfelső menüsáv Fiók létrehozása menüpontja segítségével. A megjelenő Felhasználó létrehozása párbeszédablakban a következő adatok megadására van szükség:

Felhasználó létrehozása

Felhasználónév: *  

Szóköz használata megengedett. Az írásjelek közül csak a pont, a kötőjel, és az aláhúzás használható.

E-mail cím: * 

Egy mindenképp működő e-mail cím kell, mert a rendszer a felhasználó minden üzenetét ide küldi ki. Nem kerül nyilvánosságra és általában csak elfelejtett jelszóhoz való segítségnyújtásra, valamint a kért értesítésekhez lesz használva.

Jelszó erőssége:

Jelszó: 

Jelszó megerősítése: * 

Jelszó az új felhasználó számára, kétszer megadva.

Nem: *

Férfi

Telefonszám: 

CAPTCHA

Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Matematikai kérdés 4 + 1 = 

A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Új felhasználó a megrendelendő termékek kiválasztása, majd a Fizetés gomb kétszeri megnyomása után, addig nem is tud továbblépni, míg a Fiók létrehozása menüpont vagy gomb segítségével a regisztrációt végre nem hajtja. A fenti mezők megfelelő kitöltése esetén a rendszer az adatokat rögzíti és a regisztrációt elvégzi. Fontos, hogy az e-mail cím megadása pontos legyen, mert minden értesítést a rendszer erre a címre küld majd.

Bejelentkezés:

A sikeres regisztráció után bármikor be tud jelentkezni a webáruházunkba és a böngészésen kívül már a vásárlás és számos más funkció és szolgáltatás is elérhetővé válik Önnek. Bejelentkezni a https://www.harisnyaaruhaz.com/ címoldalról (nyitóoldalról) lehet, a legfelső menüsáv Bejelentkezés menüpontja segítségével. A bejelentkezéshez a megadott felhasználónevet és jelszót kell begépelni, valamint egy matematikai kérdésre válaszolni (captcha), amely alapján a rendszer tudni fogja, hogy valós felhasználó, nem pedig egy program robot szeretne belépni.

A megjelenő Bejelentkezés párbeszédablakban kell megadni a szükséges adatokat:

Bejelentkezés

Felhasználónév: * 

A webhelyen regisztrált felhasználónév.

Jelszó: * 

A felhasználónévhez tartozó jelszó.

CAPTCHA

Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Matematikai kérdés 2 + 13 = 

A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 

12.5.   Rendelés menete

12.5.1. A termékeinket már a nyitóoldalon megtekintheti. Innen a képekre történő kattintással eljuthat az adott termék részletes adatlapjáig. A ”Főmenüben” kiválaszthatja a ”Katalógust”, ahol az összes termék között böngészhet és a képernyő baloldalán számos szűrőfeltételt állíthat be, amellyel az Ön számára leginkább keresett terméket megtalálhatja. Itt a kívánt termék nevére vagy képére kattintva megjelenítheti a termék részletes adatlapját, majd kiválaszthatja, hogy milyen színű és méretű terméket szeretne vásárolni és megadhatja, hogy ezekből hány darabra lenne szüksége. A kiválasztott termék ezek után a bevásárlókosárba helyezhető, a lap alján található [Kosárba] gombra történő kattintással.

12.5.2.  A [Kosárba] gombra történő kattintással az adott termék a Kosárba kerül. A terméke(ke)t a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is, azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztráció részletes leírását az előzőekben ismertettük. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó bejelentkezés emlékeztetőt. Ehhez kattintson az Elfelejtett jelszó? hivatkozásra, majd az „Új jelszó igénylése” oldalon adja meg felhasználónevét vagy email címét. Az új jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

12.5.3. Belépést a „Bejelentkezés” menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált felhasználónevét és jelszavát, valamint válaszoljon a Captcha által várt matematikai kérdésre, majd nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált felhasználóneve és a „Kilépés” gomb, amelynek segítségével bármikor elhagyhatja az áruházat.

12.5.4.  Amennyiben bejelentkezés előtt még nem tett a Kosárba megvásárolni kívánt terméket, kérjük, válassza ki a megfelelő árucikket, majd a <Kosárba> gombra kattintva az adott tétel bekerül a bevásárlókosárba. A termékkiválasztási és vásárlási folyamat részletes leírását A vásárlás menete oldalon találja meg. A kosár tartalmát a "Kosár" legördülő menü segítségével ellenőrizheti. A Kosár megtekintése hivatkozásra kattintással megjelenítheti a Kosár tartalmát és módosíthatja is azt, annak megfelelően, hogy a Kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni.

12.5.5.  Amennyiben még más terméket is szeretne a Kosárba helyezni, ismét kattintson valamelyik termék listázási lehetőségre és válasszon újabb tételt, majd a <Kosárba> gombra kattintva ez is bekerül a Kosárba. A korábban itt elhelyezett tételek a Kosárban maradnak.

12.5.6.  Kosárba helyezést követően bármikor törölhet tételt, amennyiben az adott árucikknél az <Eltávolítás> gombra kattint. Lehetőség van a Kosár teljes kiürítésére is, amennyiben minden tételnél rákattint az <Eltávolítás> gombra. Ha a megrendelés mellett dönt és a Kosárba helyezett tételeket meg szeretné rendelni, válassza a <Fizetés> gombot.

12.5.7.  Ha Kosár oldalon a <Fizetés> gombra klikkel, akkor eljut a "Fizetés" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb lehetőségeket. A "Fizetés" oldalon elsőként ellenőrizheti a kosár tartalmát, majd a számlázási adatok megadására van szükség. A piros *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek kihagyása esetén a rendszertől figyelmeztetést kap. Az első vásárlás esetén mindenképp ki kell tölteni a szükséges mezőket, a későbbiek folyamán a rögzített címek újra kiválaszthatók. Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, ezt jelezheti és a webáruház bekéri a szállítási cím adatokat is. A megjegyzés mezőben a szállításhoz kapcsolódó plusz információkat lehet megadni.

12.5.8.  <Folytatás a következő lépéssel> gomb megnyomásával a ”Szállítás” lapra fog lépni. A <Vissza> gombbal az előző oldalra léphet.

12.5.9.   A ”Szállítás” lapon a megrendelt termékek kiszállítási módját választhatja ki. Két nagy szállító partnerrel, a Magyar Postával, és a FoxPost Futárszolgálattal állunk kapcsolatban, akik sokféle szállítási lehetőséget biztosítanak a házhozszállítástól a különböző újszerű csomagátvételi módokig. Az alábbi lista tartalmazza a webáruházunk szállítási szolgáltatásait. A honlapon a megfelelő szállítási szolgáltatás előtti rádiógombra való kattintással határozhatjuk meg a szállítás módját. Minden egyes szállítási módnál részletes információt talál az adott kiszállítás módjáról és áráról. A feltüntetett árak fogyasztói árak és nem tartalmaznak ÁFÁ-t, mert a vállalkozásunk alanyi ÁFA mentes. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. Egy meghatározott összeghatár feletti rendelés esetén - amelyről már a nyitóoldalunkon tájékoztatjuk - a webáruházunk díjmentesen szállítja ki a megvásárolt termékeket. Természetesen az Eladó által megjelölt személyes átvételi ponton történő áruátvételnél sincs szállítási költség. 

Szállítási szolgáltatások:

 • MPL házhoz szállítás
 • MPL Postán maradó
 • MPL PostaPont
 • MPL csomagautomata
 • FOXPOST házhoz szállítás
 • FOXPOST csomagautomata
 • Személyes átvétel

A megfelelő szállítási szolgáltatás kiválasztása után a <Folytatás a következő lépéssel> gomb megnyomásával tud továbblépni. A <Vissza> gombbal az előző oldalra léphet.

12.5.10.  MPL vagy FOXPOST házhozszállítás vagy személyes átvétel kiválasztása estén a "Rendelés áttekintése" lapra lép. A következő pontban részletezzük ennek az oldalnak a lehetőségeit. Ha nem házhozszállítási vagy személyes átvételi módot választ, akkor a "Szállítási módok" lapra kerül, ahol a megjelenő legördülő menüben jelölheti ki a az Ön számára megfelelő Postát, MPL Postapontot vagy MPL, illetve FOXPOST csomagautomatát, attól függően, hogy az előző oldalon melyik szállítási szolgáltatást választotta.
A megfelelő szállítási mód kiválasztása után a <Folytatás a következő lépéssel> gomb megnyomásával tud továbblépni. A <Vissza> gombbal az előző oldalra léphet.

12.5.11.  A "Rendelés áttekintése" lapon kiválaszthatja az Ön számára megfelelő fizetési módot. Webáruházunk többféle fizetési lehetőséget kínál, így mód van biztonságos online fizetésre a Paypal rendszerén keresztül és banki előreutalásra is, valamint lehetőség van utánvétre is, így a megrendelt árucikk(ek) átvételekor fizetheti ki a termék(ek) árát és a szállítási díjat. Ennél a fizetési módnál viszont utánvét kezelési díj kerül felszámításra, amelyet a honlapunkon az utánvét fizetési mód kiválasztásánál jelzünk.

Fizetési módok:

 • PayPal biztonságos online fizetés
 • Banki előre utalás
 • Utánvét (készpénz, bankkártya)
 • Készpénzes fizetés személyes átvételnél

Ezen az oldalon a rendelés feladása előtt kérjük, még egyszer ellenőrizze a kosár tartalmát, a felhasználói adatait (név, email cím), a megadott számlázási és szállítási címet és a szállítási módot. A lap alján, a megfelelő tájékoztatók elolvasása után, mindenképp jóvá kell hagynia a rendelését az ellenőrződoboz kipipálásával, mert csak így tudja a rendelését felénk elküldeni. A termék(ek) árán, a szállítási díjon és az esetleges utánvét díján felül nem kell további költségekkel számolni.
Ha elkészült és minden rendben van, nyomja meg a <Folytatás a következő lépéssel> gombot, amellyel véglegesítheti a megrendelését. Ekkor a rendelés létrejön és kiküldésre kerülnek a szükséges e-mail értesítések is. A <Vissza> gombbal az előző oldalra léphet.

12.5.12.   PayPal online fizetés esetén a rendszer a PayPal bejelentkező oldalára navigál. Itt a PayPal-ban regisztrált e-mail címe vagy telefonszáma, majd jelszava megadása után a <Log in> gombra kell kattintania és ha helyes adatokat adott meg beléphet a PayPal fiókjába.

Itt kiválaszthatja, hogy PayPal egyenlege vagy az itt regisztrált bankkártyája terhére szeretne-e vásárolni. Amennyiben a szükséges összeg rendelkezésre áll a <Pay Now> gomb megnyomásával kifizetheti a rendelése végösszegét, ezután a rendszer visszairányítja a Webáruház oldalára. Az oldal alján található Cancel and return to Faragó Zoltán E. V. hivatkozásra való kattintással megszakíthatja a fizetési folyamatot és visszatérhet a Harisnyaaruhaz.com weboldalára.

12.5.13.   ”A fizetési eljárás befejeződött” lapon megjelenik a megrendelésének száma. A Megtekintheti a rendelését hivatkozásra kattintva pedig, ellenőrizheti az elkészült megrendelésének az összes adatát vagy a Visszatérés a címlapra hivatkozásra kattintva, visszaléphet a főoldalra.

Fontos: Banki előreutalás esetén csak a vételár megérkezése után áll módunkban kiszállítani a megrendelt terméke(ke)t.

  12.5.14.  A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a ”Saját adatok” menüpontra kattintva. A megjelenő adatlapján a "Legutóbbi rendelések" bekezdésnél megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit az áruházban feladott. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. Az adott rendelésnél, a rendelés összes adata mellett, megnézheti a rendelése állapotát is.

  12.5.15.  A nézelődés vagy vásárlás befejezése után is, kérjük, mindig jelentkezzen ki a webáruházból a <Kilépés> gombbal.
   

  12.6.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméke(ke)t nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
   

  12.7.  Adatbeviteli hibák javítása

  Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

  Ha Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
   

  13.      A szerződés létrejötte

  A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.
   

  14.      A szerződés iktatása

  A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.
   

  15.      Számla

  Eladó elektronikus számlát állít ki, melyet a Vevő bármikor letölthet az adott hivatkozásról.
   

   16.      A megrendelések feldolgozása 

  A megrendelések feladására kizárólag a webáruházunkon keresztül van lehetőség. Egyéb módon (telefonon, emailben, levélben stb.) feladott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a webáruházunkon keresztül eljuttatja hozzánk. Megrendelése akkor lép életbe, ha ezt e-mail-ben visszaigazoljuk. A visszaigazoló e-mail-nek néhány percen belül meg kell érkeznie, amennyiben azonban 24 órán belül nem kerül erre sor, kérjük, jelezze ezt az Ügyfélszolgálatunkon. A megrendelés leadására minden nap 0-24 óráig van lehetőség. A megrendelések feldolgozására munkanapokon 09:00-17:00 óra között kerül sor. A munkaidő lejárta után, csak az azt követő munkanapon dolgozzuk fel a munkaidőn kívül befutott megrendelést.

  A fiókjába belépve nyomon követheti megrendelésének státuszát, úgy hogy a felső menüsor, „Saját adatok” menüpontjára kattint. A megjelenő adatlapján a "Legutóbbi rendelések" bekezdésnél megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit a webáruházunkban feladott. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A rendelés állapotváltozásáról e-mail-ben is tájékoztatjuk. Fenntartjuk a jogot, a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy egészben, amelynek okáról minden esetben tájékoztatjuk. (Pl. a gyártótól vagy forgalmazótól időközben már nem beszerezhető tétel.) Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A megrendelés visszautasítása esetén az előre kifizetett termék(ek) vételára visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

  Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
   

  17.      Szállítási határidő

  A raktáron lévő termékeket a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon postázzuk. A szállítási idő 1-2 munkanap, FoxPost házhozszállítás esetén 2-3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron a beszerzési és a kiszállítási idő 4-5 munkanap.
   

  18.      Szállítási partnerek

  • Magyar Posta Logisztika (MPL)
  • FoxPost
    

  19.      Szállítási szolgáltatások

   19.1.    A Magyar Posta Logisztika által vállalt szállítási szolgáltatások

  • MPL házhoz szállítás:

  A megrendelt termékeket a Magyar Posta Logisztika házhoz szállítja. Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a posta helyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

  • MPL Postán maradó:

  A Postán maradóként, PostaPontra címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap lehet.

  • MPL PostaPont:

  Az MPL PostaPontra - ami lehet MOL, Coop vagy MediaMarkt üzlet is - címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap lehet. A csomag átvétele a MOL helyszínek esetén a hét minden napján, a Coop üzletek esetén hétfőtől-szombatig lehetséges.

  • MPL csomagautomata:

  Automatára címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag érkezéséről és az átvételi határidőről, mely az SMS kézbesítését követő 2 munkanap. A legtöbb automata a hét minden napján, 0-24 órában hozzáférhető. A csomag az üzenetben kapott azonosító kóddal, várakozás nélkül kivehető az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés szolgáltatással került feladásra, a csomag átvételéhez a címzettnek az automatánál bankkártyával kell rendeznie az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően nyílik.  Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a postára. Ekkor a címzett SMS-ben vagy e-mail-ben újabb tájékoztatást kap arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és azt meddig veheti át (a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap áll rendelkezésére).
   

  19.2.    A FoxPost Futárszolgálat által vállalt szállítási szolgáltatások

  • FoxPost házhoz szállítás

   Házhozszállítási Szolgáltatás esetén a FoxPost a küldeményt a megjelölt kézbesítési időszakon belül, a Feladó által a címzésben megjelölt címhelyen személyes átadással kézbesíti a Címzett részére. A címzettnek nem kell egész nap készenlétben állnia, futáraik 2 órás időintervallumon belüll vállalják a csomag kiszállítását, ráadásul a Címzett közvetlenül fel tudja velük venni a kapcsolatot a kiszállítás egyeztetése érdekében. Utánvéttel történő vásárlás esetén a Címzett a kézbesítőnél készpénzben tud fizetni. Házhoz szállítás esetén általában két-három munkanap a kiszállítási idő, miután a FoxPost futárja átvette a csomagot az automatából. A küldemények kiszállítása munkanapokon 8:00-17:00 között történik.

  • FoxPost csomagautomata

  A megrendelt termék(ek) kiszállítása a Vevő által kiválasztott, számára leginkább megfelelő csomagautomatába történik. A rendelést követően e-mail üzenetben értesítést küldünk arról, hogy mikor adjuk át a csomagot a FoxPost logisztika részére. Átadás után a FoxPost 1-2 munkanap alatt szállítja ki a megadott automatába a csomagot. A FoxPost sms-ben vagy e-mail-ben küld értesítőt és egy egyedi kódot a Vevő részére, amikor a csomagja megérkezik a megadott csomagautomatába, amelynek átvételére 3 naptári nap áll rendelkezésére. A legtöbb automata a hét minden napján, 0-24 órában hozzáférhető. A csomagot az egyedi kód segítségével tudja a Vevő az automatából átvenni. Utánvéttel történő vásárlás esetén az automatáknál csak bankkártyával tud fizetni.
   

  19.3.    Személyes átvétel

  A megrendelt termékek átvétele személyesen, az átvételi ponton is történhet, ebben az esetben természetesen szállítási költség nem kerül felszámításra. Személyes átvétel esetén - amennyiben a megrendelt termékek nem előre lettek kifizetve - csak készpénzzel történő fizetésre van lehetőség. Kérjük, hogy személyes átvétel esetén egyeztessen időpontot az Ügyfélszolgálatunkkal, a megadott elérhetőségeken.

  Személyes átvételi pont: 1098 Budapest, IX. Toronyház utca 13/II. 1. em. 4.
   

  20.      Házhoz szállítási információk

  A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a(z) MPL és a FOXPOST futárszolgálat futárai kézbesítik, attól függően, hogy a megrendelés elkészítése során milyen szállítási módot választott. A csomagok kézbesítése munkanapokon 9:00-17:00 óra között történik. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják. Utánvéttel kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméke(ke)t, amennyiben a csomag átvételekor biztosítani tudják a küldemény ellenértékének a futár részére való teljesítését. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani. 

  Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az Ügyfélszolgálatunk, a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére áll.
   

   21.      Sikertelen postai szállítással kapcsolatos információk

  A küldemény elvesztését, részleges elvesztését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a futárszolgálat felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.
   

  22.      A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetési módjai

  A megrendelt termék fizetésének módja:

  • PayPal online fizetés:
   Ezen fizetési mód választása esetén a PayPal oldalára navigálja át a Honlap, mely felületen lehetősége van a már meglévő PayPal fiókjába belépni, majd az itt már regisztrált bankkártyájával vagy a PayPal egyenlege terhére kiegyenlíteni a megrendelése végösszegét. A bankkártya adatokat minden esetben a PayPal tárolja, számunkra nem kell megadnia, így ezen adatok számunkra nem válnak megismerhetővé. Új, illetve még nem regisztrált bankkártyáját is rögzítheti a PayPal rendszerben a kifizetésekhez. A fizetés megtörténte után a rendszer pár másodperc múlva visszairányítja a weboldalunkra, kiküldi a tájékoztató e-mail-t a megrendelésről, majd ezzel zárul a fizetési tranzakció.
  • Banki előreutalással történő teljesítés:
   Az Ön megrendelését visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk át kézbesítésre a futárszolgálatnak a terméke(ke)t. A bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között is megtalálja.

  • Utánvéttel történő fizetés:
   A terméke(ke)t az általunk megbízott MPL vagy FOXPOST futárszolgálat szállítja ki a Vevő által megadott címre, MPL Postára, Postapontra vagy MPL, illetve FOXPOST csomagautomatába, ahol a megrendelés végösszegét a csomag átvételekor kell készpénzben vagy bankkártyával kifizetni. Csomagautomatába történő kézbesítés esetén csak bankkártyás fizetés lehetséges. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási díjhoz az utánvét kezelési költsége még hozzáadódik. A szállítási dijakat ezen ÁSZF és a Szállítási és fizetési módok oldal is tartalmazza.
  • Személyesen történő teljesítés:
   Ez esetben Ön az Eladó (Üzemeltető) telephelyén, a termék átvételekor, forintban fizeti meg a termék vételárát. Ennél a fizetési módnál csak készpénzzel történhet a vásárlás.

  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelésről elektronikus számla készül, ami a megadott hivatkozásról letölthető. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és az esetlegesen a terméke(ke)n észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
   

  23.      A szállítás díjszabása
   

  Szállítási mód Szállítás díja

  MPL házhoz szállítás:

  2290 Ft

  MPL házhoz szállítás - utánvéttel:

  2790 Ft

  MPL Postán maradó:

  1790 Ft

  MPL Postán maradó - utánvéttel:

  2290 Ft

  MPL PostaPont:

  1790 Ft

  MPL PostaPont - utánvéttel:

  2290 Ft

  MPL csomagautomata:

  1190 Ft

  MPL csomagautomata - utánvéttel:

  1690 Ft

  FOXPOST házhoz szállítás:

  1750 Ft

  FOXPOST házhoz szállítás - utánvéttel:

  2050 Ft

  FOXPOST csomagautomata:

  990 Ft

  FOXPOST csomagautomata – utánvéttel:

  1290 Ft

  A személyes átvételi ponton történő átvételnél nincs szállítási költség. Az árak fogyasztói árak, ÁFA nem kerül felszámításra, mivel a vállalkozásunk alanyi ÁFA mentes.

  Amennyiben a rendelési érték meghaladja a 12000 Ft-ot, a szállítás díjmentes!
   

  24.      Elállás joga

  24.1.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. A Harisnyaaruhaz.com webáruház csak és kizárólag bontatlan csomagolású terméket tud az elállás keretében visszavenni, mivel az áruházunkban forgalmazott termékek fehérneműnek minősülnek, amely cikkek egészségvédelmi, illetve higiéniai okokból az átadást követő felbontásuk után nem küldhetők vissza.

  24.2.   A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta.

  24.3.  Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy e-mailben).

  24.4.  A Vevő elállási jogát:

  • a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával
  • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

  24.5.  Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

  24.6.  A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az alábbi címre:

  1098 Budapest, IX. Toronyház utca 13. 2. lph. I. em. 4.

  24.7.  A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  24.8. A Harisnyaaruhaz.com webáruház csak és kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat visszafizetni. Amennyiben a termék a használat nyomait mutatja, úgy Eladó az árut nem tudja visszavenni, így a vételárat sem tudja visszatéríteni.

  24.9. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Eladó a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a Vevő részére az előzetesen megadott számlaszámra vagy személyes visszaadás esetén készpénzben visszafizeti.

  24.10.  Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek az elállás folytán visszajáró összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  24.11.  Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot!

  24.12.  Amennyiben elállási jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal a megadott elérhetőségeken vagy írjon emailt az info@harisnyaaruhaaz.com e-mail címre.

  24.13.  Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt.

  24.14.  A termékek visszaküldésének költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

  24.15.  A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja.

  24.16.  Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

  24.17.  Visszáru nyilatkozat letöltés ITT

  24.18.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.)  Kormányrendelet hatályos állapotban elérhető: Nemzeti Jogszabálytár
   

  25.      Jótállás

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. Azon termékekre azonban, amelyek eladási ára 10.000,- Ft vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik. A Harisnyaaruhaz.com webáruházban forgalmazott termékek eladási ára nem éri el a 10.000,- Ft-ot, így a Vevőre ez esetben a kellékszavatossági jogok vonatkoznak, melyről a következő fejezetben tájékozódhat.
   

  26.      Szavatosság

  A szolgáltatott termék hibája esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§-a szerint.

  26.1.  Kellékszavatosság

  26.1.1. A kellékszavatosság az Eladóval (szerződő féllel) szemben érvényesíthető. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § [Kellékszavatossági jogok] rendelkezéseinek megfelelően. A termék eladója, esetünkben a webáruház üzemeltetője a termék hibájáért (a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, de ekkor még nem lehet felismerni (rejtett vagy gyártási hiba). Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

  26.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  26.1.3. Vevő a – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  26.1.4. Szavatossági jogok tehát a következők:

  • a hiba kijavítása
  • a termék cseréje
  • a vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti
  • a vásárló a szerződéstől elállhat

  26.1.5. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  26.1.6. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

  26.1.7. Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  26.1.8. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  26.1.9. Ha Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  26.1.10. Kérjük, hogy ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban kellékszavatossági igényét szeretné érvényesíteni, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, a megadott elérhetőségeken.
   

  26.2. Termékszavatosság

  26.2.1. Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  26.2.2. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  26.2.3. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  26.2.4. Termékszavatossági igényét a Vevő a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  26.2.5. A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  26.2.6. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

  26.2.7. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  26.2.8. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

  26.2.9. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

  26.3. Szavatossági igények érvényesítése

  A szavatossági igényeit a Vevő az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

  Név: Harisnyaaruhaz.com Ügyfélszolgálat
  Levelezési cím: 1098 Budapest, Toronyház utca 13. 2. lh. I. em. 4.
  E-mail cím: info@harisnyaaruhaz.com
  Telefonszám: (+36) 30 951-6944

  Nyitva tartás: munkanapokon 9-17 óra között.

   

  27.      Panaszok intézése

  Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Vevő a termékkel vagy az Eladó (Szolgáltató) tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  Név: Harisnyaaruhaz.com Ügyfélszolgálat
  Levelezési cím: 1098 Budapest, Toronyház utca 13. 2. lh. I. em. 4.
  E-mail cím: info@harisnyaaruhaz.com
  Telefonszám: (+36) 30 951-6944
  Nyitva tartás: munkanapokon 9-17 óra között.

  Kérjük, hogy panaszait telefonon, kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mail-ben vagy postai levélben jelezze. Webáruházunk ügyfélszolgálata a telefonon jelzett panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz jellegéből adódóan az azonnali orvoslásra nincs lehetőség, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt. Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
  Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az e-mail elküldését vagy a válaszlevél postára adását jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

  Szerződő Felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék.

  Amennyiben a felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára.
   

  27.1.  Panasztétel a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

  Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: Járáskereső
   

  27.2. Az Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

  Mire szolgál ez a honlap?

  Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatban. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. 
  Az Európai Unióban nyilvántartott vitarendezési testületek

  Mit jelent az alternatív vitarendezés?

  Ha Ön panaszt kíván tenni egy vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, nem kell feltétlenül bírósághoz fordulnia. Választhatja az alternatív vitarendezést. Alternatív vitarendezésnek tekinthető minden olyan eljárás, melynek révén a vitában álló felek peren kívül rendezhetik jogvitájukat. Ez azt jelenti, hogy Ön felkér egy semleges harmadik felet – hivatalosan bejegyzett vitarendezési testületet –, hogy közvetítsen Ön és az Ön által bepanaszolt kereskedő között. Különböző típusú vitarendezési testületek léteznek (közvetítők, választottbíróságok, ombudsmanok, békéltető testületek, fogyasztóvédelmi panaszbizottságok stb.), melyek egymástól eltérő módon járnak el: megoldást javasolhatnak panaszával kapcsolatban, előállhatnak mind Önre, mind a kereskedőre nézve kötelező megoldással, vagy egyszerűen csak egy asztalhoz ültetik a vitás feleket abból a célból, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak. Az alternatív vitarendezési eljárások általában kevésbé hivatalosak, olcsóbbak és nem annyira időigényesek, mint a bírósági eljárások.

  Mit jelent az online vitarendezés?

  Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Figyelem: az online vitarendezésre csak akkor van lehetőség, ha online vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan kíván panaszt benyújtani.
   

  27.3.  Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Ha a Vevő közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

  A fogyasztónak minősülő Vevő a fogyasztó lakhelye vagy Eladó tevékenységének székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást. A megyei szervezetek listája itt érhető el.

  Ha Vevőnek kérdése van az eljárással kapcsolatban, szintén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, mint online vitarendezési kapcsolattartó pont: 
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  Telefon: (+36) 1 488-2131
  Fax: (+36) 1 488-2186 
  Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  www.bekeltet.hu hivatkozásra kattintva Vevő panaszát elektronikusan is bejelentheti a Budapesti Békéltető Testület oldalán.

  Vevő panaszával, az ügy jellegétől függően - a Faragó Zoltán E. V. székhelye szerint - az alábbi szervekhez fordulhat: 

  Budapesti Békéltető Testület 
  Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
  Telefonszám: (+36) 1 488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

  Budapest Főváros Kormányhivatala 
  Fogyasztóvédelmi Főosztály 
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. 
  Telefonszám: (+36) 1 450-2598 
  Email: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros címzetes jegyzője
  Név: Baloghné dr. Nagy Edit
  Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
  Telefon: (+36) 1 
  210-8478
  Email: jegyzo@ferencvaros.hu

  27.3.1.  Pár szóban a békéltető testületekről

  A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

  A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni kívánt vállalkozással szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal sújtható. A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: Tájékoztatás az eljárás menetéről.

  Az elérhetőségek letölthetők PDF formátumban, vagy a következő oldalon megtalálhatók: A békéltető testületek elérhetőségei

  27.3.2.  A békéltető testületi eljárás megindítása

  Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

  A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

  a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

  b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

  c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

  d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

  e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

  f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

  g) a testület döntésére irányuló indítványt,

  h) a fogyasztó aláírását.

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

  Békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/
  PANASZKEZELÉS – EU: EU Online vitarendezés
  Az Ön online jogai és az 'Az európai uniós online jogok kódexe' itt található. 

  27.4.   Bírósági eljárás kezdeményezése

  Amennyiben a fogyasztó panasza az előzőekben felsorolt panaszkezelő helyeken és módokon sem rendeződik, akkor végső esetben bírósághoz is fordulhat. A bírósági eljárás kezdeményezéséhez keresetet kell benyújtani az eljáró bírósághoz. Ennek részleteiről a Fővárosi Törvényszék honlapján, a következő hivatkozáson tájékozódhat: https://ugyfelcentrum.fovarositorvenyszek.birosag.hu/book/export/html/24

  A 2016. évi CXXX. törvény szól a polgári perrendtartásról.
   

  28.      Adatkezelés és adatvédelem

  A Szolgáltatás igénybevételével a Vevő elfogadja, hogy az Eladó a Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
  A Vevő személyes adatainak kezeléséről részletesen az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a címlapról az Információk-Adatvédelem menüpontból.

  Az Eladó a webáruház használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az alvállalkozója számára (pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

  A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Eladó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez sütik (cookie-k) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a sütik használatát, általánosan letilthatja a böngészője beállításaiban vagy a weboldalunk első meglátogatásakor, az oldal alján megjelenő, sütik engedélyezésére vonatkozó kérdés elutasításával is. A sütik tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A süti (cookie) egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A sütiben (cookie-ban) személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Eladó a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Eladó bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai módosítását és törlését is végrehajthatja vagy kérheti írásban.

  A megrendeléssel kezdődő adatkezelési eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.
  A
  z Eladó (Szolgáltató) részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata az alábbi hivatkozáson érhető el:

  https://www.harisnyaaruhaz.com/informaciok/adatvedelem

  Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-113638/2017.
   

  29.      Egyéb rendelkezések

  A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
   

  30.      A szerződés megszüntetése

  Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését.
   

  31.      Fontos fogalmak

  Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

  Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

  Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

  Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

  Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

  Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

  Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

  Köszönjük, hogy megtisztelt a bizalmával!

   

   

  [Vissza]